2019 оны 08 сарын иргэний бүртгэлийн тоон мэдээ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТООН МЭДЭЭ

2019 оны 08 дугаар сарын 25                                                                                                   Рашаант

¹

Үзүүлэлт

хэмжих нэгж

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

өссөн дүн

1.

иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл

1.1

нийт төрсний бүртгэл  /1+4/

тоо

165

146

187

158

182

216

193

171

1418

1. Төрсний бүртгэл, гэрчилгээ олгосон /2+3/

тоо

165

146

187

158

182

216

193

171

1418

үүнээс

эрэгтэй

тоо

91

62

106

76

89

108

89

85

706

эмэгтэй

тоо

74

84

81

82

93

108

104

86

712

2. Тайлант хугацаанд бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

165

146

187

158

182

216

193

171

1418

хугацаа

хугацаандаа бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

152

136

171

146

167

192

181

146

1291

үүнээс

эрэгтэй

тоо

83

56

97

71

82

95

83

68

635

эмэгтэй

тоо

69

80

74

75

85

97

98

78

656

хугацаа хэтэрсэн төрөлт

тоо

13

10

16

12

15

24

12

25

127

үүнээс

эрэгтэй

тоо

8

6

9

5

7

13

6

17

71

эмэгтэй

тоо

5

4

7

7

8

11

6

8

56

3. нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

эмэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Нялхсын эндэгдэл

тоо

0

0

0

0

3

0

1

2

6

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

0

0

0

1

0

0

0

1

эмэгтэй

тоо

0

0

0

0

2

0

1

2

5

1.2

5. гэрлэсний бүртгэл /ИУБ-15/

тоо

50

34

26

37

37

36

29

22

271

үүнээс

анхны

тоо

44

31

23

33

28

33

29

18

239

дахин

тоо

6

3

3

4

9

3

0

4

32

 

сэргээлт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

6. гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл /ИУБ-16/

тоо

4

7

3

7

5

4

7

4

41

үүнээс

захиргааны журмаар

тоо

2

0

0

0

2

2

3

3

12

шүүхийн журмаар

тоо

2

7

3

7

3

2

4

1

29

1.4

7. үрчилсний бүртгэл /ИУБ-12/

тоо

2

1

2

0

0

6

1

1

13

үүнээс

монгол улсын иргэнд

тоо

2

1

2

0

0

6

1

1

13

гадаад улсын иргэнд

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

8. Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл /ИУБ-14/

тоо

6

13

2

7

11

14

10

8

71

үүнээс

Шинэ

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хуучин

тоо

6

13

2

7

11

14

10

8

71

1.6

9.Нийт овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл /ИУБ-13/

тоо

8

4

5

7

17

7

6

14

68

үүнээс

монгол улсын иргэнд

тоо

8

4

5

7

17

7

6

14

68

гадаад улсын иргэнд

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

10.  Нийт  нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/

тоо

42

40

39

35

45

62

41

49

353

11. нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/

тоо

42

39

38

33

43

55

36

49

335

үүнээс

эрэгтэй

тоо

23

27

20

19

24

36

21

24

194

эмэгтэй

тоо

19

12

18

14

19

19

15

25

141

12. Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт

тоо

0

1

1

2

2

7

5

0

18

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

1

0

1

1

3

3

0

9

эмэгтэй

тоо

0

0

1

1

1

4

2

0

9

2.

иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл

2.1

13. нийт олгосон иргэний үнэмлэх /14+15+16/

тоо

399

200

296

560

101

776

382

328

3042

14. Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх

тоо

110

74

68

118

41

189

99

99

798

үүнээс

иргэний паспортыг иргэний үнэмлэхээр сольсон

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иргэний паспорт үрэгдүүлсэн шалтгаанаар

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 нас хүрч авсан

тоо

110

74

68

118

41

189

99

99

798

өндөр настанд шинээр олгосон

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. дахин олгосон иргэний үнэмлэх

тоо

101

51

81

91

15

225

103

89

756

үүнээс

хаяж үрэгдүүлсэн

тоо

93

47

76

84

9

217

95

77

698

хүчинтэй байдлаа алдсан

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

буруу бичигдсэн

тоо

0

0

0

0

0

0

0

5

5

овог нэр сольсон

тоо

5

0

5

4

0

0

1

1

16

төрсөн он тогтоолгосон

тоо

1

0

0

0

0

0

0

1

2

хаягийн хөдөлгөөн

тоо

2

4

0

3

6

8

7

5

35

16.иргэний үнэмлэхийн хугацаа дуусч солиулсан

тоо

188

75

147

351

45

362

0

140

1308

үүнээс

25 нас хүрч

тоо

93

44

81

186

20

190

104

82

800

45 нас хүрч

тоо

95

31

66

165

25

172

76

58

688

3.1

үндэсний энгийн гадаад паспорт олголт

шинээр олгосон

тоо

177

162

159

195

185

195

153

134

1360

хугацаа сунгасан

тоо

0

0

0

0

0

0

 

0

0

ОХУ-ын хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

БНХАУ нэг удаагийн хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

БНХАУ олон удаагийн хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

иргэний шилжилт хөдөлгөөн

5.1

18. аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явсан

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

19. аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирсэн

тоо

39

14

24

39

26

34

28

6

210

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

23

7

17

29

20

21

16

4

137

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

16

7

7

10

6

13

12

2

73

5.3

 Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн /20+21+22+23/

тоо

73

74

80

92

110

76

53

104

662

үүнээс

20. сум, дүүрэгт шилжин ирсэн

тоо

42

33

36

53

51

45

51

62

373

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

24

21

20

25

32

30

34

41

227

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

18

12

16

28

19

15

17

21

146

21. баг, хороонд шилжин ирсэн

тоо

31

41

44

39

59

31

2

36

283

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

17

21

25

28

35

19

2

20

167

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

14

20

19

11

24

12

0

16

116

22. сум, дүүрэгт шилжин явсан

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. баг, хороонд шилжин явсан

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ                              Р.НАСАНЖАРГАЛ

                               

 

Хайлт

Одоогоор зар байхгүй байна

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Баянхонгор сум 1 баг Улсын бүртгэлийн хэлтэс Монгол улс, Баянхонгор аймаг

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 09:00 - 18.00 цаг

Бямба, Ням амарна.

Утас : 70440517, 70442177

Факс: 70440517

И-мэйл хаяг : bayankhongor@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://bkh.burtgel.gov.mn

© 2018 Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс.

ХАЙЛТ