2020 оны 06 сарын иргэний бүртгэлийн тоон мэдээ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Үзүүлэлт

хэмжих нэгж

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

өссөн дүн

1.

иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл

1.1

нийт төрсний бүртгэл  /1+4/

тоо

182

158

180

199

172

203

1094

1. Төрсний бүртгэл, гэрчилгээ олгосон /2+3/

тоо

182

158

180

199

172

203

1094

үүнээс

эрэгтэй

тоо

80

97

76

95

84

106

538

эмэгтэй

тоо

102

61

104

104

88

97

556

2. Тайлант хугацаанд бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

182

158

180

199

172

203

1094

хугацаа

хугацаандаа бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

175

147

165

189

164

199

1039

үүнээс

эрэгтэй

тоо

77

91

68

91

78

101

506

эмэгтэй

тоо

98

56

97

98

86

98

533

хугацаа хэтэрсэн төрөлт

тоо

7

11

15

10

8

4

55

үүнээс

эрэгтэй

тоо

3

6

8

4

6

4

31

эмэгтэй

тоо

4

5

7

6

2

0

24

3. нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

0

эмэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

0

4. Нялхсын эндэгдэл

тоо

0

0

1

2

1

0

4

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

0

0

1

0

0

1

эмэгтэй

тоо

0

0

1

1

1

0

3

1.2

5. гэрлэсний бүртгэл /ИУБ-15/

тоо

42

41

24

28

16

14

165

үүнээс

анхны

тоо

39

38

22

27

14

12

152

дахин

тоо

3

3

2

1

2

2

13

сэргээлт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

1.3

6. гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл /ИУБ-16/

тоо

8

5

4

6

7

5

35

үүнээс

захиргааны журмаар

тоо

2

5

1

3

1

3

15

шүүхийн журмаар

тоо

6

0

3

3

6

2

20

1.4

7. үрчилсний бүртгэл /ИУБ-12/

тоо

7

9

2

6

9

2

35

үүнээс

монгол улсын иргэнд

тоо

7

9

2

6

9

2

35

гадаад улсын иргэнд

тоо

0

0

0

0

0

0

0

1.5

8. Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл /ИУБ-14/

тоо

12

11

6

6

5

4

44

үүнээс

эрэгтэй

тоо

9

4

3

5

1

4

26

эмэгтэй

тоо

3

7

3

1

4

0

18

1.6

9.Нийт овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл /ИУБ-13/

тоо

14

24

11

5

13

5

72

үүнээс

монгол улсын иргэнд

тоо

14

24

11

5

13

5

72

гадаад улсын иргэнд

тоо

0

0

0

0

0

0

0

1.7

10.  Нийт  нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/

тоо

35

34

41

38

32

41

221

11. нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/

тоо

34

34

41

37

31

41

218

үүнээс

эрэгтэй

тоо

23

22

29

14

15

22

125

эмэгтэй

тоо

11

12

12

23

16

19

93

12. Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт

тоо

1

0

0

1

1

0

3