2020 оны 06 сарын иргэний бүртгэлийн тоон мэдээ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Үзүүлэлт

хэмжих нэгж

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

өссөн дүн

1.

иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл

1.1

нийт төрсний бүртгэл  /1+4/

тоо

182

158

180

199

172

203

1094

1. Төрсний бүртгэл, гэрчилгээ олгосон /2+3/

тоо

182

158

180

199

172

203

1094

үүнээс

эрэгтэй

тоо

80

97

76

95

84

106

538

эмэгтэй

тоо

102

61

104

104

88

97

556

2. Тайлант хугацаанд бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

182

158

180

199

172

203

1094

хугацаа

хугацаандаа бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

175

147

165

189

164

199

1039

үүнээс

эрэгтэй

тоо

77

91

68

91

78

101

506

эмэгтэй

тоо

98

56

97

98

86

98

533

хугацаа хэтэрсэн төрөлт

тоо

7

11

15

10

8

4

55

үүнээс

эрэгтэй

тоо

3

6

8

4

6

4

31

эмэгтэй

тоо

4

5

7

6

2

0

24

3. нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

0

эмэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

0

4. Нялхсын эндэгдэл

тоо

0

0

1

2

1

0

4

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

0

0

1

0

0

1

эмэгтэй

тоо

0

0

1

1

1

0

3

1.2

5. гэрлэсний бүртгэл /ИУБ-15/

тоо

42

41

24

28

16

14

165

үүнээс

анхны

тоо

39

38

22

27

14

12

152

дахин

тоо

3

3

2

1

2

2

13

сэргээлт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

1.3

6. гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл /ИУБ-16/

тоо

8

5

4

6

7

5

35

үүнээс

захиргааны журмаар

тоо

2

5

1

3

1

3

15

шүүхийн журмаар

тоо

6

0

3

3

6

2

20

1.4

7. үрчилсний бүртгэл /ИУБ-12/

тоо

7

9

2

6

9

2

35

үүнээс

монгол улсын иргэнд

тоо

7

9

2

6

9

2

35

гадаад улсын иргэнд

тоо

0

0

0

0

0

0

0

1.5

8. Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл /ИУБ-14/

тоо

12

11

6

6

5

4

44

үүнээс

эрэгтэй

тоо

9

4

3

5

1

4

26

эмэгтэй

тоо

3

7

3

1

4

0

18

1.6

9.Нийт овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл /ИУБ-13/

тоо

14

24

11

5

13

5

72

үүнээс

монгол улсын иргэнд

тоо

14

24

11

5

13

5

72

гадаад улсын иргэнд

тоо

0

0

0

0

0

0

0

1.7

10.  Нийт  нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/

тоо

35

34

41

38

32

41

221

11. нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/

тоо

34

34

41

37

31

41

218

үүнээс

эрэгтэй

тоо

23

22

29

14

15

22

125

эмэгтэй

тоо

11

12

12

23

16

19

93

12. Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт

тоо

1

0

0

1

1

0

3

үүнээс

эрэгтэй

тоо

1

0

0

1

1

0

3

эмэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

0

13. Регистрийн дугаар өөрчлөлтийн бүртгэл

тоо

3

2

4

11

2

0

22

үүнээс

ХУБ-ын дүгнэлтээр

тоо

3

2

4

11

2

0

22

Улсын бүртгэгч

тоо

0

0

0

0

0

0

0

2.

Гэрчилгээ дахин олголтын бүртгэл

2.1

14. Нийт олгосон гэрчилгээ

тоо

259

233

245

265

220

258

1480

үүнээс

төрсний гэрчилгээ

тоо

182

158

180

199

172

203

1094

гэрлэсний гэрчилгээ

тоо

42

41

24

28

16

14

165

нас барсны гэрчилгээ

тоо

35

34

41

38

32

41

221

15. Засвар өөрчлөлтийн бүртгэлээр олгосон гэрчилгээ

тоо

0

0

0

0

0

0

0

үүнээс

төрсний гэрчилгээ

тоо

0

0

0

0

0

0

0

гэрлэсний гэрчилгээ

тоо

0

0

0

0

0

0

0

16. Дахин олгосон гэрчилгээ

тоо

38

85

75

120

90

58

466

үүнээс

төрсний гэрчилгээ

тоо

33

82

71

114

82

52

434

гэрлэсний гэрчилгээ

тоо

5

3

4

6

8

6

32

3.

иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл

3.1

17. нийт олгосон иргэний үнэмлэх /14+15+16/

тоо

283

545

540

225

269

420

2282

18. Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх

тоо

63

120

139

86

56

154

618

үүнээс

анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн

тоо

0

0

0

0

0

0

0

16 насанд хүрч биеийн давхцахгүй өгөдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн

тоо

63

120

139

86

56

154

618

гадаадад бүртгүүлсэн

тоо

0

0

0

0

0

0

0

19. дахин олгосон иргэний үнэмлэх

тоо

103

172

190

0

59

80

604

үүнээс

хаяж үрэгдүүлсэн

тоо

88

145

174

0

31

64

502

хүчинтэй байдлаа алдсан

тоо

0

0

0

0

0

0

0

буруу бичигдсэн

тоо

0

0

0

0

0

 

0

овог нэр сольсон

тоо

3

7

1

0

5

4

20

төрсөн он тогтоолгосон

тоо

2

0

1

0

6

1

10

хаягийн хөдөлгөөн

тоо

5

14

5

 

8

4

36

дүр төрхийн өөрчлөлт орсон

тоо

5

6

9

0

9

7

36

цахимаар захиалсан

тоо

0

0

0

0

0

0

0

засаг захиргааны нэгж хуваагдсан

тоо

0

0

0

0

0

0

0

20.иргэний үнэмлэхийн хугацаа дуусч солиулсан

тоо

117

253

211

139

154

186

1060

үүнээс

25 нас хүрч

тоо

66

115

112

80

83

96

552

45 нас хүрч

тоо

51

138

99

59

71

90

508

гадаадад өгсөн

тоо

0

0

0

0

0

0

0

3.2

21. Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт

тоо

157

73

29

18

13

21

311

3.2

Хил зорчих үнэмлэх олголт

Үндэсний энгийн гадаад паспорт

тоо

157

73

29

18

13

21

311

ОХУ-ын хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

БНХАУ нэг удаагийн хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

БНХАУ олон удаагийн хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

0

4.

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

4.1

22. аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирсэн

тоо

79

506

0

0

0

0

585

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

51

447

0

0

0

0

498

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

28

59

0

0

0

0

87

4.2

 23. Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн /20+21+22+23/

тоо

415

309

0

0

0

0

724

үүнээс

24. сум, дүүрэгт шилжин ирсэн

тоо

196

164

0

0

0

0

360

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

126

100

0

0

0

0

226

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

70

64

0

0

0

0

134

25. баг, хороонд шилжин ирсэн

тоо

219

145

0

0

0

0

364

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

128

98

0

0

0

0

226

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

91

47

0

0

0

0

138

5.

Улсын бүртгэгчийн олгосон лавлагаа, мэдээлэл

5.1

26. Лавлагаа

тоо

624

1205

826

833

770

498

4756

үүнээс

Албан тоотоор

тоо

54

70

38

88

110

114

474

Албан хэрэгцээнд

тоо

50

79

43

47

29

22

270

Вэб лавлагаанд

тоо

0

6

0

5

0

0

11

Иргэнд

тоо

520

1050

745

693

631

362

4001

Хайлт

Одоогоор зар байхгүй байна

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Баянхонгор сум 1 баг Улсын бүртгэлийн хэлтэс Монгол улс, Баянхонгор аймаг

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 09:00 - 18.00 цаг

Бямба, Ням амарна.

Утас : 70440517, 70442177

Факс: 70440517

И-мэйл хаяг : bayankhongor@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://bkh.burtgel.gov.mn

© 2018 Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс.

ХАЙЛТ