Улсын бүртгэл, түүний үйл ажиллагаа

Эрх, үүрэг үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгавар болохтой холбоотой хуульд заасан бүртгэлийн үйл ажиллагааг улсын бүртгэл гэнэ.

2.Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо дараахь хэсгээс бүрдэнэ:

2.1.иргэний улсын бүртгэл;

2.2.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл;

2.3.эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл.

3.Иргэний эрх, үүрэг үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгавар болохтой холбоотой хуульд заасан бүртгэлийн үйл ажиллагааг иргэний улсын бүртгэл гэнэ.

4.Хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгаварболохтой холбоотой хуульд заасан бүртгэлийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл гэнэ.

5.өмчийн хэлбэр, өмчлөгчийн иргэний харьяалал харгалзахгүйгээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа эд хөрөнгийн эрх үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгавар болохтой холбоотой хуульд заасан бүртгэлийн үйл ажиллагааг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл гэнэ.

Улсын бүртгэлийг хөтлөх

5.1.Улсын бүртгэлийг энэ хуулийн 5.3-5.5-д заасан мэдээлэл бүхий нотлох баримтад үндэслэн хөтөлнө.

5.2.Улсын бүртгэлийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын баталсан улсын бүртгэл хөтлөх журмын дагуу хөтөлнө.

5.3.Иргэний улсын бүртгэл дараахь төрөлтэй байна:

5.3.1.төрсний;

5.3.2.гэрлэсний;

5.3.3.гэрлэлт цуцлуулсны;

5.3.4.гэрлэлт сэргээсний;

5.3.5.эцэг тогтоосны;

5.3.6.үрчилсний;

5.3.7.овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний;

5.3.8.нас барсны;

5.3.9.иргэний үнэмлэхийн;

5.3.10.гадаадад зорчих эрхийн;

5.3.11.биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/;

5.3.12.иргэний байнгын оршин суугаа газрын;

5.3.13.шилжилт хөдөлгөөний;

5.3.14.Монгол Улсын харьяатаас гарсан, харьяат болсон, харьяалал сэргээсний.

5.4. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл дараахь төрөлтэй байна:

5.4.1. хуулийн этгээдийн нэр, төрөл, хэлбэр, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн;

5.4.2.хуулийн этгээдийг байгуулсан тухай /шинээр, эсхүл өөрчлөн байгуулсан/;

5.4.3.хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагчийн болон үүсгэн байгуулах баримт бичиг, түүнд орсон өөрчлөлтийн;

5.4.4.хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай /өөрчлөн байгуулах, татан буулгах/;

5.4.5.өөрчлөн байгуулах замаар шинээр үүссэн болон үйл ажиллагаа нь зогссон хуулийн этгээд тус бүрийн эрх залгамжлалын;

5.4.6.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаарын;

5.4.7.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалтад орсон өөрчлөлтийн;

5.4.8.тухайн хуулийн этгээд салбар, төлөөлөгчийн газартай бол түүний оршин байгаа газрын хууль ёсны хаягийн;

5.4.9.компани бол түүний хувьцааг эзэмшиж байгаа этгээдийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, хаяг, эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээ, түүнд орсон өөрчлөлтийн;

5.4.10.компанийн хувьд үүсгэн байгуулах баримт бичигт заасан өөрийн хөрөнгийн хэмжээний;

5.4.11.хуулийн этгээдийн эзэмшиж байгаа тусгай зөвшөөрлийн;

5.4.12.хуулийн этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтны овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, албан тушаал, иргэний үнэмлэх, бичиг баримт болон татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар;

5.4.13.жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэний.

5.5.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл дараахь төрөлтэй байна:

5.5.1.эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн;

5.5.2.эд хөрөнгө эзэмших эрхийн;

5.5.3.эд хөрөнгө ашиглах эрхийн;

5.5.4.барьцааны;

5.5.5.батлан даалтын;

5.5.6.түрээсийн;

5.5.7.сервитутын;

5.5.8.узуфруктын;

5.5.9.бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн;

5.5.10.санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн гэрээний эрхийнбүртгэл тус тус хөтөлнө.

Хайлт

Одоогоор зар байхгүй байна

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Баянхонгор сум 1 баг Улсын бүртгэлийн хэлтэс Монгол улс, Баянхонгор аймаг

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 09:00 - 18.00 цаг

Бямба, Ням амарна.

Утас : 70440517, 70442177

Факс: 70440517

И-мэйл хаяг : bayankhongor@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://bkh.burtgel.gov.mn

© 2018 Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс.

ХАЙЛТ